W 2016 roku rozpoczęty został trwający do dziś projekt pt. „Analityka edukacyjna w szkołach wyższych”, w którym aktywnie uczestniczy Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie. W ramach projektu, firma PCG Academia pod patronatem Fundacji Rektorów Polskich oraz przy współpracy z partnerami instytucjonalnymi: Microsoft, Pearson i Santander Universidades, analizuje dane gromadzone w uczelnianych systemach informatycznych i na tej podstawie identyfikuje najlepsze praktyki w obszarze efektywnego zarządzania procesem dydaktycznym w uczelniach.

W pierwszym etapie projektu analizie poddano potencjał edukacyjny i losy akademickie kandydatów przyjętych na dziesięć polskich uczelni w latach 2007-2012. W badaniu zebrano i zbadano dane ponad 140 000 osób, co stanowi około 10% populacji osób podejmujących studia w badanym okresie.

Infografika - Analityka edukacyjna

 

Najważniejsze obserwacje wynikające z pierwszego etapu badania to:

  • Silna koncentracja naboru w niewielkiej liczbie szkół. Około połowa studentów pochodziła z niewiele ponad 5% całkowitej liczby szkół średnich, z których rekrutowały uczelnie.
  • Większa skuteczność Pań w studiowaniu. W badanej populacji procent Pań, które uzyskały dyplom jest o kilka punków procentowych wyższy niż w przypadku Panów.
  • Coraz większa mobilność studentów widoczna w zwiększającym się odsetku osób podejmujących studia poza województwem, w którym zamieszkują.
  • Nastawienie uczelni na kształcenie studentów w tradycyjnym modelu. Osoby idące na studia zaraz po maturze i studiujące na jednym kierunku mają dużo większe szanse na uzyskanie dyplomu niż osoby zmieniające przynależność, czy zaczynające studia w starszym wieku.

Więcej o badaniu można przeczytać w artykule w Rzeczpospolitej.

Poniżej znajduje się przykład raportu na temat szkoły średniej przygotowanego na potrzeby konferencji Chiron.

 

Pobierz:

Raport na temat szkoły

 

 

W 2016 roku Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie dokonał szczegółowej analizy losów akademickich swoich studentów w kontekście ukończonej przez nich szkoły średniej. W rezultacie przeprowadzonego badania zidentyfikowana została grupa szkół kształcących wysokiej jakości kandydatów na studia, którzy swoimi zainteresowaniami odpowiadają profilom kształcenia realizowanym w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim.

Zapraszamy przedstawicieli tych placówek do udziału w konferencji, której celem będzie nawiązanie partnerskiej współpracy pomiędzy szkołami a uczelnią w zakresie efektywnego przepływu kandydatów na studia w UWM, dobrze dopasowanych do oferty edukacyjnej uczelni.

Konferencja organizowana jest równolegle z Dniem Otwartym Drzwi uczelni, do udziału w którym zapraszamy uczniów wszystkich szkół średnich. Więcej informacji na temat Dnia Otwartych Drzwi dostępne jest pod linkiem.

Każdy z przedstawicieli szkół średnich uczestniczących w konferencji otrzyma zindywidualizowany raport, informujący o średnim potencjale edukacyjnym absolwentów danej placówki oraz ich faktycznych lub potencjalnie możliwych ścieżkach akademickich w UWM.

O tym jak interpretować dane z raportów oraz jak wykorzystać je w codziennej pracy z uczniami opowiedzą doświadczeni eksperci, a wśród nich Marek Legutko, były Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.

Konferencja Chiron odbyła się 5 kwietnia 2017 roku w Auli Biblioteki Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. W konferencji udział wzięli przedstawiciele zaproszonych szkół średnich kształcących wysokiej jakości kandydatów na studia na UWM oraz patroni honorowi:

 - Prezydent Miasta Olsztyna Pan Piotr Grzymowicz,

 - Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty Pan Krzysztof Marek Nowacki,

 - Dyrektor Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łomży Pani Jolanta Gołaszewska.

Uczestnikom wydarzenia przedstawione zostały wyniki projektu: „Analityka edukacyjna w szkołach wyższych” oraz zindywidualizowane raporty pokazujące potencjał edukacyjny i zainteresowania maturzystów w danej szkole oraz ich dopasowanie do profili kształcenia realizowanych w UWM.

Prof. Jerzy Przyborowski, prorektor ds. kształcenia i studentów UWM zaprezentował następnie profile kształcenia w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w kontekście potencjału edukacyjnego i zainteresowań uczniów szkół średnich.

Materiały pokonferencyjne

pobierz broszure

 

„Przyznanie nam nagrody świadczy o tym, że nasi absolwenci dostają się na studia i kończą je z powodzeniem. Sukcesem nie jest rozpoczęcie studiów, ale ich ukończenie.”
Anna Maksimowska
dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego im. gen. J. Bema w Ostrołęce. 
  „Zaprosiliśmy na konferencję przedstawicieli szkół średnich, aby wzmocnić z nimi współpracę w zakresie efektywnego przepływu kandydatów na studia na UWM. Drugi cel to zwiększenie liczby absolwentów naszego Uniwersytetu, poprzez współpracę ze szkołami i przygotowanie lepszych kandydatów na studia.”
Dr hab. Jerzy A. Przyborowski, prof. UWM
Prorektor ds. kształcenia i studentów 

 

Organizator

Dr hab. Jerzy Andrzej Przyborowski, prof. UWM

Prorektor ds. Kształcenia i Studentów UWM w Olsztynie

Ekspert Polskiej Komisji Akredytacyjnej, członek zespołów i instytucji zajmujących się jakością kształcenia w szkolnictwie wyższym, a także członek kilku naukowych związków i stowarzyszeń. Prowadzi badania z zakresu biotechnologii roślin uprawnych (genetyki molekularnej i roślinnych kultur in vitro) oraz hodowli roślin. Autor oryginalnych prac twórczych i komunikatów naukowych. Współautor książek, skryptów i wzorów użytkowych - odmian Salix spp. Zainteresowania: muzyka klasyczna, film, teatr, wędrówki górskie.

Leszek Lewoc

Prezes Zarządu PCG Academia

Z wykształcenia matematyk i informatyk zajmujący się zastosowaniami informatyki w kształceniu. W latach 90‑tych współtworzył pierwsze w Polsce komercyjne rozwiązania e‑learningowe. Kierownik projektu Encyklopedii Multimedialnej PWN i prezes zarządu pwn.pl. Pracował w zarządach spółek VULCAN oraz Fronter Polska. Samodzielnie i poprzez założoną przez siebie firmę vm.pl świadczył usługi informatyczne, projektowe i zarządcze dla wydawnictw i firm informatycznych. Zajmuje się głównie stosowaniem analizy danych w oświacie i kształceniu oraz tworzeniem interaktywnych publikacji bazujące na tych analizach. Prowadzi studia podyplomowe dla wydawców na Uniwersytecie Jagiellońskim.

Marek Legutko

ekspert PCG Academia

Matematyk, ukończył studia podyplomowe z informatyki oraz organizacji i zarządzania. Współautor programów i podręczników nauczania matematyki i informatyki, podstaw programowych. Autor zestawów egzaminacyjnych z matematyki (egzamin wstępny do szkoły średniej, egzamin dojrzałości). Współzałożyciel Stowarzyszenia Nauczycieli Matematyki i wieloletni redaktor czasopisma Nauczyciele i Matematyka. Współzałożyciel Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Edukacyjnej (PTDE), obecnie członek Zarządu PTDE. Posiada bogate doświadczenie w pracy jako asystent w Instytucie Matematyki UJ, nauczyciel matematyki – od klas początkowych do klas maturalnych, wicedyrektor liceum, doradca metodyk, konsultant matematyki i informatyki w ośrodkach doskonalenia nauczycieli, dyrektor Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Krakowie, dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, dyrektor Ośrodka Diagnostyki Edukacyjnej WSiP.

Marzena Jasińska

ekspert PCG Academia

Trener z rekomendacją trenerską Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, dyplomowany coach Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej, doradca zawodowy. Na co dzień pracuje w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Sopocie oraz Sopockim Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli. Specjalista z zakresu rozwoju osobistego, komunikacji, negocjacji, mediacji szkolnych, procesów grupowych, zarządzania zmianą w organizacji, zarządzania zespołem, neurodydaktyki oraz uczenia się uczniów. Prowadzi całościowy proces wspomagania szkół i placówek od diagnozy potrzeb do ewaluacji działań. Od lat współpracuje z Ośrodkiem Rozwoju Edukacji, Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku. Wielokrotnie pełniła funkcję eksperta w ramach projektów i programów ogólnopolskich np. System Doskonalenia Nauczycieli oparty na Ogólnodostępnym Kompleksowym Wspomaganiu Szkół, Wspieranie Tworzenia Szkół Ćwiczeń. Autorka artykułów i publikacji nt. kompleksowego wspierania szkół, realizacji doradztwa edukacyjno-zawodowego w szkołach, rozwoju dziecka, efektywnych metod nauczania i uczenia się.